INFORMATION

Filler axit hyaluronic là gì?

Filler axit hyaluronic là chất tương tự như axit hyaluronic tồn tại trong cơ thể con người. Filler axit hyaluronic được tiêm vào với một lượng cần thiết và được thủy phân (có thể bị phân rã) bởi các enzym.